ÜYELİK

 

Derneğe üye olmak İçin Tıklayınız;  Kurumumuza üye olmak için linkteki pdf belgesini eksiksiz olarak doldurup imzalayarak tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.


Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz onsekiz yaşını ikmal etmiş, hukuk fakültesi veya muadili yüksek okul mezunu, ağır hapisle mahkum olmamış olanlar derneğe üye olabilir. Derneğin maksat ve gayesini benimseyip dernek içinde faaliyet göstermek isteyen ve yukarıdaki şartları haiz yabancılarda derneğe üye olabilir. Derneğin asli ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

a-Fahri üyelik: Sadece bir şeref payesi olup çalışma ve yardımlarıyla derneğe veya hukukun gelişmesine büyük hizmeti dokunanlara genel kurulca tevcih edilir. Fahri üyelerde hukuk tahsili şartı aranmaz. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılıp temennilerde bulunabilir fakat seçme ve seçilme hakları yoktur.

b-Asli üyelik için müracaat edenler iki üyenin tavsiye ve tezkiyesini havi üyelik müracaat talepnamesini doldurup imza ettikten sonra yönetim kuruluna intikal ettirirler. Fahri üyelik için talepname aranmaz. Yönetim Kurulu en geç otuz gün içinde bu müracaatları karara bağlar, neticeyi üyelik talebinde bulunanlara bildirir. Yönetim Kurulu bu talebi kabul veya red etmekte serbesttir. Üyeliğin reddi kararına karşı Genel Kurul’da itiraz edilebilir. Genel Kurul’un bu konuda vereceği karar kesindir.

Madde 6: Dernekten çıkma veya çıkarılma:

Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istediği zaman dernekten istifa hakkına sahiptir. Ancak geçmişteki üye aidatını ödemek mecburiyetindedir.

Çıkma: Dernekten çıkma yönetim kurulu başkanlığına yazılmış bir dilekçeyle olur. Vefat eden üyenin kaydı silinir.

Çıkarılma: Tüzükte ve kanunda yazılı vasıfları kaybeden, taahhüt ettiği aidatı tebliğe rağmen ödemeyen, dernek faaliyetlerini engelleyen veya zedeleyici söz ve davranuşta bulunanlarla bu meyanda yazı yazanlar Yönetim Kurulu kararıyla dernekten çıkarılır. Bu karara karşı ilk Genel Kurul toplantısında itiraz edilebilir. Genel Kurul’un vereceği karar kesindir.